Regulamin korzystania z karty klubowej
KOBIETY TO CZYTAJĄ!


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy "Regulamin korzystania z karty klubowej KOBIETY TO CZYTAJĄ!", zwany dalej Regulaminem, określa zasady otrzymywania i posługiwania się kartą klubową KOBIETY TO CZYTAJĄ!, zwaną dalej Kartą.

2. Wystawcą i właścicielem Karty jest Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Rzymowskiego 28, zwana dalej Wydawcą.

3. Użytkownikiem Karty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.


II. Informacje o Karcie

1. Karta jest plastikową kartą z unikalnym numerem, umożliwiającą dokonywanie zakupu książek Wydawcy oznaczonych logo klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! z rabatem w następujących punktach:

• w księgarniach BookBook na terenie całego kraju (dokładna lista księgarń znajduje się na stronie: bookbook.pl/nasze-ksiegarnie.html);
• w księgarni internetowej bookbook.pl;
• w księgarni firmowej Prószyński i S-ka w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 28;
• w księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl.

2. Karta jest przyznawana nieodpłatnie osobom, które wypełniły formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kobietytoczytaja.pl lub przesłały zgłoszenie, zawierające informacje określone w pkt II. 4. do klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! pocztą tradycyjną z dopiskiem KOBIETY TO CZYTAJĄ! na adres:

Prószyński Media sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28
02-697 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kobietytoczytaja.pl.

3. Użytkownik otrzymuje kartę nieodpłatnie, w drodze przesyłki pocztowej zwykłej wysyłanej na koszt Wydawcy.

4. Warunkiem otrzymania Karty jest podanie Wydawcy imienia i nazwiska i adresu do korespondencji.
5. Uprawionym do posługiwania się Kartą jest użytkownik, który uzyskał Kartę w sposób określony w pkt. II. 2. i 3. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.

6. Wysokość rabatu przy zakupie książek oznaczonych logo klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! wynosi 30% od ceny detalicznej (okładkowej), przy czym jednorazowo na Kartę można dokonać zakupu nie więcej niż 5 egzemplarzy jednego tytułu.


III. Zasady użytkowania Karty

1. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty w kasie księgarni stacjonarnej lub po podaniu numeru Karty w koszyku księgarni internetowej.

2. Pieniężna kwota rabatu udzielona użytkownikowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.

3. Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami i rabatami.

4. Rabat z Karty dotyczy wyłącznie wybranych książek z oferty Wydawcy, oznaczonych naklejką z logo klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ!.

5. Rabat nie jest udzielany na zakupy dokonane wcześniej bez użycia Karty.


IV. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.

2. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na piśmie przez Wydawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane listownie pod adresem KOBIETY TO CZYTAJĄ!, ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa lub pocztą elektroniczną: e-mail: kontakt@kobietytoczytaja.pl.

3. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty wygasają z chwilą otrzymania przez Wydawcę pisemnej rezygnacji użytkownika Karty lub w momencie zawieszenia lub zakończenia promocji określonej niniejszym Regulaminem.


V. Ochrona danych osobowych

1. Wydawca przetwarza dane osobowe podawane przez użytkownika przy dokonywaniu zgłoszenia do klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! lub zapisie na newsletter klubu.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Wydawcę zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest spółka Prószyński Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, kapitał zakładowy 722.000,00 zł, NIP: 521-32-07-472, Regon: 015213951.

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:

- telefoniczny, pod numerem: 22 27 81 728;

- e-mailowy, pod adresem: daneosobowe@proszynskimedia.pl;

- listowny, pod adresem: Prószyński Media Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa.

5. Dane osobowe przekazywane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na stronie klubu, mogą być przetwarzane w celu przesłania użytkownikowi karty klubowej „Kobiety To Czytają!” oraz ewentualnie obsługi złożonej przez użytkownika reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Wydawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. Dane osobowe w postaci adresu e-mail mogą być przetwarzane w celu wysyłki newslettera (tj. informacji handlowych o nowych tytułach klubowych, a także nowościach wydawniczych, zapowiedziach, rabatach, ofertach specjalnych itp.). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający Wydawcę do przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania użytkownikowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług, a także produktów i usług firm z współpracujących z Wydawcą. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający Wydawcę do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wydawcy.

6. W ramach struktury organizacyjnej Wydawcy jako administratora, dostęp do danych osobowych użytkowników mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być:

- partnerzy Wydawcy, z którymi współpracuje łącząc produkty i usługi,

- działające na rzecz Wydawcy firmy informatyczne,

- firmy kurierskie i pocztowe.

7. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w klubie „Kobiety To Czytają!”, aż do momentu rezygnacji z uczestnictwa w klubie lub zakończenia przez Wydawcę programu kart klubowych. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

9. W związku z przetwarzaniem przez Wydawcę danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do:

i)             dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

ii)            sprostowania (poprawienia) danych;

iii)           usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

iv)           ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

v)            wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;

vi)           przeniesienia danych do innego administratora.

10. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Dane osobowe przekazywane są Wydawcy w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Wydawcę danych sprawi jednak, że użytkownik nie będzie mógł otrzymać karty klubowej i korzystać ze zniżek, a także otrzymywać newslettera.

12. Wydawca nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą użytkownika na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


VI. Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie kobietytoczytaja.pl. Zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji dokonanych zgodnie z poprzednio obowiązującymi warunkami Regulaminu.

2. Karta wydawana jest bezterminowo.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu kart klubowych KOBIETY TO CZYTAJĄ! bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt VI.1. Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie kobietytoczytaja.pl.

5. Użytkownik akceptuje Regulamin w momencie wysłania Wydawcy zgłoszenia, zgodnie z pkt II.2.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.