Regulamin korzystania z karty klubowej
KOBIETY TO CZYTAJĄ!I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy "Regulamin korzystania z karty klubowej KOBIETY TO CZYTAJĄ!", zwany dalej Regulaminem, określa zasady otrzymywania i posługiwania się kartą klubową KOBIETY TO CZYTAJĄ!, zwaną dalej Kartą.

2. Wystawcą i właścicielem Karty jest Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Gintrowskiego 28, zwana dalej Wydawcą.

3. Użytkownikiem Karty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.


II. Informacje o Karcie

1. Karta jest plastikową kartą z unikalnym numerem, umożliwiającą dokonywanie zakupu książek Wydawcy oznaczonych logo klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! z rabatem w następujących punktach:

• w księgarniach BookBook na terenie całego kraju (dokładna lista księgarń znajduje się na stronie: bookbook.pl/nasze-ksiegarnie.html);
• w księgarni internetowej bookbook.pl;
• w księgarni firmowej Prószyński i S-ka w Warszawie przy ul. Gintrowskiego 28;
• w księgarni internetowej proszynski.pl.

2. Karta jest przyznawana nieodpłatnie osobom, które wypełniły formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kobietytoczytaja.pl lub przesłały zgłoszenie, zawierające informacje określone w pkt II. 4. do klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! pocztą tradycyjną z dopiskiem KOBIETY TO CZYTAJĄ! na adres:

Prószyński Media sp. z o.o.
ul. Gintrowskiego 28
02-697 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kobietytoczytaja.pl.

3. Użytkownik otrzymuje kartę nieodpłatnie, w drodze przesyłki pocztowej zwykłej wysyłanej na koszt Wydawcy.

4. Warunkiem otrzymania Karty jest podanie Wydawcy imienia i nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu doręczenia Karty oraz korzystania z niej.

5. Uprawionym do posługiwania się Kartą jest użytkownik, który uzyskał Kartę w sposób określony w pkt. II. 2. i 3. Z uprawnień wynikających z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.

6. Wysokość rabatu przy zakupie książek oznaczonych logo klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ! wynosi 30% od ceny detalicznej (okładkowej), przy czym jednorazowo na Kartę można dokonać zakupu nie więcej niż 5 egzemplarzy jednego tytułu.


III. Zasady użytkowania Karty

1. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty w kasie lub po podaniu numeru Karty w koszyku księgarni internetowej.

2. Pieniężna kwota rabatu udzielona użytkownikowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.

3. Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami.

4. Rabat z Karty dotyczy wyłącznie wybranych książek z oferty Wydawcy, oznaczonych naklejką z logo klubu KOBIETY TO CZYTAJĄ!.

5. Rabat nie jest udzielany na zakupy dokonane wcześniej bez użycia Karty.


IV. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.

2. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na piśmie przez Wydawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane listownie pod adresem KOBIETY TO CZYTAJĄ!, ul. Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa lub pocztą elektroniczną: e-mail: kontakt@kobietytoczytaja.pl.

3. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty wygasają z chwilą otrzymania przez Wydawcę pisemnej rezygnacji użytkownika Karty lub w momencie zawieszenia lub zakończenia promocji określonej niniejszym Regulaminem.


V. Ochrona danych osobowych

1. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik Karty wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji przez Wydawcę w celu doręczenia Karty oraz korzystania z niej.

2. Administratorem danych jest Wydawca.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), każdy użytkownik Karty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie Karty i korzystanie z przyznawanego na jej podstawie rabatu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym na stronie kobietytoczytaja.pl. Zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji dokonanych zgodnie z poprzednio obowiązującymi warunkami Regulaminu.

2. Karta wydawana jest bezterminowo.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu kart klubowych KOBIETY TO CZYTAJĄ! bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt VI.1. Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie kobietytoczytaja.pl.

5. Użytkownik akceptuje Regulamin w momencie wysłania Wydawcy zgłoszenia, zgodnie z pkt II.2.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku.